80 jaar SV Smerdiek deel 1

Deze maand is het tachtig jaar geleden dat de huidige voetbalvereniging is opgericht. Om precies te zijn werd op 15 mei 1941 het eerste bestuur gekozen. Al in de jaren ’20 en ’30 werd er in clubverband gevoetbald in Sint-Maartensdijk, maar de voorloper van de huidige club ging eind dertiger jaren ter ziele. Desalniettemin pakten een aantal fanatiekelingen toch de draad weer op, met onze vereniging als resultaat.

Door de corona-pandemie kunnen er in het kader van het 80-jarig jubileum geen festiviteiten plaatsvinden. Maar de komende maanden zal op deze website elke maandag een artikel worden geplaatst over 80 jaar SV Smerdiek. 

Vandaag deel 1, waarin wordt gekeken naar de verschillende sportterreinen in Sint-Maartensdijk die door de vereniging werden/worden gebruikt.

Bij het oprichten van een sportvereniging hoort natuurlijk ook een speelveld. Op onderstaand kaartje staan vijf nummers omcirkeld. Elk nummer verwijst naar een (vroeger) speelveld. 

Nummer 1
De bakermat van de vereniging is boerderij “Reijgerburg”, gelegen in de Middellandpolder. Op een weide van de boerderij van de familie Hage werden er onderlinge partijtjes gespeeld door jonge mannen, waaronder de boerenzoons Nap en Toon Hage (later de eerste voorzitter en secretaris).

Nummer 2
De weide was te klein voor het spelen van wedstrijden, waardoor er na de oprichting van de club werd uitgeweken naar een weide van familie De Wilde aan de Zoetemelkseweg, die doordeweeks dienstdeed als koeienweide en in het verleden als speelveld diende van de vroegere voetbalverenigingen.

De omstandigheden van dit veld waren verre van ideaal, omdat het immers niet bedoeld was voor sportbeoefening. Het veld was niet egaal, er waren zelfs hoogteverschillen van dertig centimeter. De omvang van het veld was eigenlijk ook niet toereikend en het veld lag bezaaid met koeienuitwerpselen.

Nummer 3
Na de oorlog kwam er mede door de Marshallhulp geld beschikbaar om te investeren. Er werd een stichting opgericht met de naam “Stichting Gemeenschap Sint-Maartensdijk”, die tot doel had om de gemeente Sint-Maartensdijk weer toekomstbestendig te maken. Besloten werd o.a. om een nieuw sportveld toe te wijzen. Het betrof een schapenweide tegenover de toenmalige veiling (in de toenmalige veiling is nu Dacomex gevestigd). In november 1948 werd het nieuwe veld officieel geopend door burgemeester Schuller.


Bij de gele pijl: het nieuwe veld ten noorden van de dorpskern.


Spelers en notabelen tijdens de opening van het nieuwe sportveld.

Nummer 4
In de jaren ’50 en ’60 zat het ledenaantal in de lift, mede door de oprichting van de jeugdafdeling. In september 1967 verhuisde Smerdiek naar een nieuwe locatie. Het veld aan de Provincialeweg was sinds 1948 in gebruik en voldeed totaal niet meer aan de eisen van de tijd. Het veld was barslecht en van fatsoenlijke kleedmogelijkheden was geen sprake, laat staan van sanitair. Doordat de haven en een gedeelte van de Pluimpot in het kader van de Deltawerken waren gedempt, was er ruimte vrijgekomen voor verschillende bestemmingen. Zo werden er een natuurgebied, industrieterrein, recreatiecentrum en sportpark aangelegd. Tot op heden is onze vereniging op deze locatie, sportpark “Haestinge”, gehuisvest.

Maar niet alle velden konden direct worden gebruikt. In het voorjaar van 1966 verklaarde het College van B&W dat de werkzaamheden die winter niet naar wens waren gevorderd. Eén veld (het huidige trainingsveld) kon met graszaad worden ingezaaid, de rest nog niet.

Het huidige trainingsveld werd opgeleverd in september 1967 en deed toen nog dienst als hoofdveld. Oorspronkelijk lag het trainingsveld evenwijdig aan de Sportlaan.  Maar begin jaren ’80 is het veld negentig graden gedraaid in verband met de aanleg van een korfbalveld. Na de opening van het nieuwe dorpshuis Haestinge in 2011 is de situatie weer gewijzigd.


Luchtfoto uit 1930. Duidelijk is bovenaan de foto de Pluimpot te zien, die toen nog als vaargeul diende voor de havens van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse.


Luchtfoto van maart 1965. De Pluimpot en de haven zijn reeds gedempt. En de aanleg van de voetbalvelden en industrieterrein kunnen aanvangen. Twee tennisbanen zijn al gerealiseerd.


Luchtfoto van mei 1965. De Pluimpot en de haven zijn reeds gedempt. En de aanleg van de voetbalvelden en industrieterrein kunnen aanvangen. Twee tennisbanen zijn al gerealiseerd.


Luchtfoto uit 1969, waarop het net aangelegde trainingsveld zichtbaar is. Voor recreatiecentrum Haestinge (rechts) zijn juist de fundamenten gelegd.


Kinderspelen op 5 mei 1970 op het huidige trainingsveld. Recreatiecentrum Haestinge moest toen nog officieel worden geopend (1 juni 1970). Duidelijk is te zien aan de plaats van het doel dat het veld toen nog evenwijdig aan de Sportlaan lag.


Luchtfoto uit mei 1981.


Luchtfoto uit februari 1983. Het trainingsveld is inmiddels een kwartslag gedraaid. Het veld ligt niet meer evenwijdig aan de Sportlaan.


De situatie in februari 1996.


Nieuwe indeling van het trainingsveld i.v.m. de bouw van de nieuwe Haestinge in 2011.

Nummer 5
De staat van de overige twee velden (het huidige hoofdveld en veld 2) was in 1967 zo matig, dat er nieuwe werkzaamheden moesten plaatsvinden. Het huidige hoofdveld en veld 2 werden daardoor pas in de loop van 1968 opgeleverd.


Luchtfoto uit september 1974, waarop het huidige hoofdveld en veld 2 (deels) zichtbaar zijn.


Situatie in februari 1983.


Luchtfoto van de situatie anno 2021.


Prachtig panorama van het hoofdveld uit 2014.

(R. de Viet d.d. 03/05/2021)