80 jaar SV Smerdiek deel 4

In het kader van het tachtig jarig jubileum opnieuw een terugblik op de historie van de club. In deel 4 gaat het over de kantine en kleedlokalen.

Een nieuwe mijlpaal in de historie van de club deed zich in het voorjaar van 1980 voor. Als laatste voetbalclub van het eiland Tholen nam Smerdiek, na jaren wachten, een eigen kantine en kleedaccommodatie in gebruik. 

Op Tweede Paasdag van 1980 vond de officiële openingshandeling van de kantine plaats. Met het tappen van twee glazen bier wijdde erevoorzitter Toon Hage de gloednieuwe accommodatie in. Voorzitter Jaap Kloet liet uit zijn speech blijken dat Smerdiek jarenlang achter de feiten had aangelopen: “Het gemis aan zo’n accommodatie hebben we erg gevoeld, maar nu is het een enorme genoegdoening om deze prachtige clubvoorziening te kunnen openen.”  De nieuwe uitbater van de kantine, Adrie Kloet, werd verrast door de jeugdafdeling van de club, die gezamenlijk een geluidsinstallatie schonk. 


(bron: Eendrachtbode 10 april 1980).


Deel van het bestuur tijdens de opening van de kantine in 1980.
voor v.l.n.r. Adrie van Splunter, Jaap van Zetten, Adrie Kloet, Gerard de Viet en Huib Knulst.

In de begintijd van onze vereniging was er niet eens sprake van een kleedaccomodatie. Spelers kleedden zich toen in de buitenlucht om. Na de verhuizing naar het veld aan de Provincialeweg in 1948 deden eenvoudige houten hokken dienst als kleedruimtes en berging. Van stromend water, laat staan douches, was geen sprake. Via een drinkput voor de schapen kon er aan water gekomen worden. Bij warm weer werd er wel eens gedoken in de watergang.


Begin jaren ’40 kleedden spelers van Smerdiek 1 zich in de buitenlucht naast het veld om. 

Toen in 1970 recreatiecentrum Haestinge werd geopend, maakte de vereniging gebruik van de kleedkamers van de sportzaal. Dit was een enorme verbetering ten opzichte van het verleden. Spelers konden nu na de wedstrijd gelijk onder de douche. Belemmerende factor was wel dat de kleedkamers  met de korfbal, de trimclub en het zwembad moesten worden gedeeld.


Recreatiecentrum Haestinge kort na de opening op 1 juni 1970.

Voor de opening van de kantine in 1980 was café De Sport (ook wel bekend als Papbar) uit de Kaaistraat het clublokaal. Door het ontbreken van een eigen kantine liep de vereniging veel inkomsten mis. 


Café De Sport in de Kaaistraat.

Al halverwege de jaren ‘70 ontvouwde men plannen om een eigen kantine en kleedaccommodatie te realiseren. Gezien het niveau waarop de Smerdiekse senioren speelden was dit nodig ook. De daadwerkelijke totstandkoming van de plannen kende een lange adem. Allereerst was het bestuur intern verdeeld over de financiële haalbaarheid ervan. Vooral oudere bestuursleden, waaronder voorzitter Toon Hage, durfden een dergelijke grootscheepse investering aanvankelijk niet aan. Drijvende kracht achter het project was secretaris Sjaak Moerland.

In de loop van 1977 werden de plannen steeds concreter. Deze hielden in dat Smerdiek zelf zorg zou dragen voor de realisatie van een kantine en twee kleedlokalen. De gemeente zorgde voor de financiering van de bouw van een bestuurskamer, diverse bergingen en nog eens twee kleedlokalen. Er ontstond echter onmin met de gemeente over de omvang van de kantine (102 m2). Het gemeentebestuur vond deze te groot en wilde de oppervlakte halveren. Uiteindelijk hield Smerdiek voet bij stuk en ging het College van B&W definitief akkoord met de plannen.

De uiteindelijke kosten voor de vereniging bedroegen f150.000,-, exclusief de zelfwerkzaamheden. Om deze kosten te dekken werd er bij de gemeente een lening van f115.000,- afgesloten. Diverse sympathisanten steunden de club door een renteloze lening aan te bieden van totaal f20.000,-. Daarnaast werden er diverse acties georganiseerd.

Pas op 26 juni 1978 stemde de gemeenteraad in met het verlenen van het recht van opstal met een looptijd van dertig jaar voor de bouw van kantine en kleedgebouw. In de zomer van 1978 kon er eindelijk worden gestart met de bouw van de kleedlokalen. Voor de bouwvakvakantie van 1979 ving de bouw van de kantine aan.

Bij de start van het seizoen 1979/80 maakte men voor het eerst gebruik van de eigen kleedaccommodatie. Uiteindelijk waren in het voorjaar van 1980 ook de kantine en de bestuurskamer klaar voor gebruik.


Kleedaccomodatie kort na de opening.


Kleedaccomodatie kort na de opening.


Drukte voor de kantine in 1991.


Kantine en kleedaccomodatie in 1994.


Kantine en kleedaccomodatie  in 1994.


Vooraanzicht kantine in 2012.

In 2000 werd er in het verlengde van de kleedaccomodatie een nieuwe grote berging aangebouwd.


Situatie anno 2021.

In 2005 zijn er concrete plannen geweest om de kleedaccomodatie aan de achterzijde van het gebouw uit te breiden met twee kleedlokalen. Hiervoor werd echter door de gemeente Tholen geen vergunning verleend, omdat de aanbouw gebouwd zou gaan worden binnen een “buitenbeschermingszone binnendijk”. 

(R. de Viet d.d. 12/05/2021)