Contributiereglement

Contributietarieven seizoen 2021/2022
Senioren                              € 152,-
Junioren                              € 101,-
Pupillen                                € 85,-
Minipupillen                      € 52,-
Trainende leden               € 76,-
Rustende leden                € 44,-

Artikel 1 – Aanmelden lidmaatschap

 1. SV Smerdiek (de vereniging) kent een aanmeldformulier dat verkrijgbaar is bij de secretaris, penningmeester en jeugdsecretaris (ledenadministratie) van de vereniging en in de bestuurskamer;
 1. Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende formulier per post of persoonlijk aan de ledenadministratie te  retourneren. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de ledenadministratie het aanmeldingsformulier  heeft ontvangen, tenzij het  nieuwe lid met de ledenadministratie een andere ingangsdatum is overeengekomen;
 1. Vanaf de datum van aanmelding is het lid contributie verschuldigd. Voor diegenen die gedurende het voetbalseizoen lid worden geldt de contributieregeling, zoals hierna vermeld: 1 juli – 1 januari: 0% korting, aanmelding 1 januari – 30 juni: 40% korting;
 1. Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij op de hoogte is van de bepalingen van dit reglement. Dit reglement is opgenomen op de achterzijde van het aanmeldformulier.

Artikel 2 – Wijzigingen gegevens lid

 1. Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens of overige gegevens te melden aan de ledenadministratie. Wijzigingen  dienen te allen tijde schriftelijk of per email (secretaris@smerdiek.nl) doorgegeven te worden. Eventuele kosten die door de vereniging  moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op de leden worden verhaald.

Artikel 3 – Contributie

 1. Onder contributie wordt verstaan: contributie jaarlijks te voldoen in twee halfjaarlijkse termijnen;
 2. De contributienota’s worden door de penningmeester van de vereniging verzonden;
 3. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering van de vereniging vastgesteld.

Artikel 4 – Wijze van betaling

 1. De vereniging biedt haar leden die lid zijn geworden voor 1 januari 2006 twee mogelijkheden om aan hun contributieverplichtingen te voldoen: door middel van een halfjaarlijkse betaling via de toegezonden acceptgiro of via automatische incasso. Leden die lid zijn  geworden op of na 1 januari 2006 kunnen uitsluitend hun contributie via automatische incasso voldoen. Betaling via automatische incasso wordt in 2 termijnen automatisch afgeschreven;
 1. Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 te incasseren middels automatische incasso;
 1. Rondom 1 oktober en 15 februari zal de automatische incasso worden afgeschreven. Leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden afgeschreven. De leden welke geen automatische incasso hebben afgegeven ontvangen rond deze datums een acceptgirokaart. De vervaldatum wordt gesteld op 14 dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

Artikel 5 – Opzegging lidmaatschap

 1. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 1 juli van het lopende voetbalseizoen te geschieden;
 1. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per email (secretaris@smerdiek.nl) bij de ledenadministratie van de vereniging. Uiterlijk op 1 augustus verzendt de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de door de ledenadministratie verzonden bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijk opzegging dienen;
 1. Bij opzegging na 1 juli van het lopende seizoen gelden de volgende bepalingen:
 2. indien wordt opgezegd voor 1 augustus is de opzegging geldig mits € 25 aan administratiekosten wordt voldaan;
 3. indien tussen 1 augustus en 1 januari wordt opgezegd, is de opzegging geldig mits   50% van het volledige contributiebedrag, met een minimum van € 25, is of wordt  voldaan;
 4. Indien na 1 januari of later wordt opgezegd, geldt de opzegging pas aan het einde van het nieuwe seizoen en is derhalve voor dit seizoen de volledige contributie  verschuldigd.

Artikel 6 – Te late betaling

 1. In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in  verzuim en uit dien hoofde een boete van € 10 alsmede rente en incassokosten verschuldigd;
 1. Leden die op 1 december (1e halfjaar) of 15 april (2e halfjaar) nog niet betaald hebben kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente en incassokosten, hebben voldaan;
 1. Leden die op 1 januari (1e halfjaar) of 15 mei (2e halfjaar) nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan kunnen tot royement worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente en incassokosten, verschuldigd;
 1. Royementen door de vereniging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld;
 1. Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete genoemd in artikel 6 lid 1.

Artikel 7 – Hardheidsclausule

 1. Restitutie van de contributie zoals genoemd in artikel 3 lid 1 wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen om zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling aan het bestuur van  de vereniging. Als zwaarwegende redenen gelden een  langdurige blessure, zwangerschap en langdurig verblijf in het buitenland. Als algemene lijn zal worden gehouden dat indien spelers om vorengenoemde redenen het gehele seizoen niet in staat zijn geweest te spelen en te trainen zij aan het einde van het seizoen 50% van de door hun betaalde  contributie gerestitueerd krijgen. Indien om vorengenoemde redenen in één seizoenshelft niet gespeeld is, doch wel een gedeelte van de andere seizoenshelft, dan wordt aan het einde van het seizoen 25% van de betaalde contributie op verzoek gerestitueerd. Leden dienen voor een restitutie een schriftelijk verzoek te richten aan de penningmeester van het bestuur van de vereniging. De penningmeester kan in een dergelijk geval verzoeken om noodzakelijke bewijslast.

Artikel 8 – Ingangsdatum en wijziging

 1. Dit reglement gaat in met ingang van het seizoen 2006/2007;
 2. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van de vereniging.  JH 20060922 – Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 september 2006