Contributiereglement

Contributietarieven seizoen 2023/2024
(bedragen per seizoen)
Senioren                              € 175,-              (geboortejaar 2006 en eerder)
Junioren                              € 116,-              (geboortejaar 2005 t/m 2010)
Pupillen                                € 100,-              (geboortejaar 2011 t/m 2016)
Minipupillen                      € 60,-                 (geboortejaar 2017 en later)
Trainende leden              € 85,-
Rustende leden               € 50,-

Bijdrage wedstrijdkleding spelende leden seizoen 2023/2024
(bedragen per seizoen)
Senioren                              € 20,-                   (geboortejaar 2006 en eerder)
Junioren                              € 12,-                   (geboortejaar 2005 t/m 2010)
Pupillen                               € 12,-                    (geboortejaar 2011 t/m 2016)
Minipupillen                     € 12,-                    (geboortejaar 2017 en later)

CONTRIBUTIEREGLEMENT 

Artikel 1 – Aanmelden lidmaatschap

 1. SV Smerdiek (de vereniging) kent een aanmeldformulier dat verkrijgbaar is op de website (www.smerdiek.nl) bij de secretaris, secretaris@smerdiek.nl of ledenadministratie@smerdiek.nl) en in de bestuurskamer.
 2. Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende formulier per post of persoonlijk aan de ledenadministratie te retourneren. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de ledenadministratie het aanmeldingsformulier heeft ontvangen, tenzij het nieuwe lid met de ledenadministratie een andere ingangsdatum is overeengekomen.
 3. Vanaf de datum van aanmelding is het lid contributie verschuldigd. Voor diegenen die gedurende het voetbalseizoen lid worden geldt de contributieregeling, zoals hierna vermeld: aanmelding 1 juli – 1 januari: 0% korting, aanmelding 1 januari – 30 juni: 40% korting.
 4. Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij op de hoogte is van de bepalingen van dit reglement. Dit reglement is opgenomen op de website www.smerdiek.nl.

Artikel 2 – Wijzigingen gegevens lid

Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens of overige gegevens te melden aan de ledenadministratie. Wijzigingen dienen te allen tijde schriftelijk of per email (secretaris@smerdiek.nl) doorgegeven te worden. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op de leden worden verhaald.

Artikel 3 – Contributie

 1. Onder contributie wordt verstaan: contributie jaarlijks te voldoen in twee halfjaarlijkse termijnen.
 2. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering van de vereniging vastgesteld.

Artikel 4 – Wijze van betaling

 1. De vereniging biedt haar leden die lid zijn geworden voor 1 januari 2006 twee mogelijkheden om aan hun contributieverplichtingen te voldoen: door middel van een halfjaarlijkse betaling via de contributienota of via automatische incasso. Leden die lid zijn geworden op of na 1 januari 2006 kunnen uitsluitend hun contributie via automatische incasso voldoen. Betaling via automatische incasso wordt in 2 termijnen automatisch afgeschreven.
 2. Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 te incasseren middels automatische incasso.
 3. Rondom eind augustus en eind januari zal de automatische incasso worden afgeschreven. Leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden afgeschreven. De leden welke geen automatische incasso hebben afgegeven ontvangen rond deze datums een contributienota. De vervaldatum wordt gesteld op 14 dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

Artikel 5 – Opzegging lidmaatschap

 1. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 1 juli van het lopende voetbalseizoen te geschieden.
 2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (secretaris@smerdiek.nl of ledenadministratie@smerdiek.nl) bij de ledenadministratie van de vereniging. Uiterlijk op 1 augustus verzendt de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de door de ledenadministratie verzonden bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijk opzegging dienen.
 3. Bij opzegging na 1 juli van het lopende seizoen gelden de volgende bepalingen:
 4. Indien wordt opgezegd voor 1 augustus is de opzegging geldig mits € 25 aan administratiekosten wordt voldaan.
 5. Indien tussen 1 augustus en 1 januari wordt opgezegd, is de opzegging geldig mits 50% van het volledige contributiebedrag, met een minimum van € 25, is of wordt voldaan.
 6. Indien na 1 januari of later wordt opgezegd, geldt de opzegging pas aan het einde van het nieuwe seizoen en is derhalve voor dit seizoen de volledige contributie verschuldigd.

Artikel 6 – Te late betaling

 1. In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete van € 10 alsmede rente en incassokosten verschuldigd.
 2. Leden die op 1 december (1e halfjaar) of 15 april (2e halfjaar) nog niet betaald hebben kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het algemeen bestuur van de vereniging. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente en incassokosten, hebben voldaan.
 3. Leden die op 1 januari (1e halfjaar) of 15 mei (2e halfjaar) nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan kunnen tot royement worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente en incassokosten, verschuldigd. Royementen door de vereniging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld;
 4. Het algemeen bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete genoemd in artikel 6 lid 1.

Artikel 7 – Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het algemeen bestuur van de vereniging een beslissing nemen met betrekking tot een eventuele restitutie van de contributie. Leden dienen voor een restitutie schriftelijk of per e-mail (penningmeester@smerdiek.nl) een verzoek te richten aan de penningmeester. De penningmeester kan in een dergelijk geval verzoeken om noodzakelijke bewijslast.

Artikel 8 – Ingangsdatum en wijziging

 1. Dit reglement gaat in met ingang van 1 oktober 2021.
 2. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 1 oktober 2021.