Privacy statement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van S.v. Smerdiek (gevestigd aan Sportlaan 2b, 4695 BA te Sint-Maartensdijk) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die je op of via de website www.smerdiek.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

Indien er vragen zijn over deze privacy voorwaarden, neem dan contact met ons op via gegevensbescherming@smerdiek.nl.

1.    Algemeen

1.1    S.v. Smerdiek neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.smerdiek.nl verstrekte informatie, echter kan S.v. Smerdiek niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluiten bedoeld als algemene informatie en hier kan je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2    De inhoud van de website www.smerdiek.nl kun je gebruiken om informatie over onze sportvereniging te krijgen. Het gebruik van de website www.smerdiek.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. S.v. Smerdiek is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website. Inclusief de schade veroorzaakt door: bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van S.v. Smerdiek.

1.3    Iedere aansprakelijkheid van S.v. Smerdiek is beperkt tot het in totaal door S.v. Smerdiek aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien S.v. Smerdiek niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4    S.v. Smerdiek is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

1.5    S.v. Smerdiek is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

1.6    S.v. Smerdiek is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

1.7     Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Indien gewenst zal S.v. Smerdiek deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

2.    Links naar en van andere websites

2.1    Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. S.v. Smerdiek is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van S.v. Smerdiek.

3.    Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1    Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij S.v. Smerdiek of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan S.v. Smerdiek. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van S.v. Smerdiek.

4.    Toepasselijk recht & Bevoegde rechter

4.1    Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2    Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd.

4.3    S.v. Smerdiek behoudt zicht het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

5.    Privacy statement

S.v. Smerdiek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.v. Smerdiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder te noemen: AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als S.v. Smerdiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

S.v. Smerdiek
Sportlaan 2b
4695 BA Sint-Maartensdijk
info@smerdiek.nl

6.    Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door S.v. Smerdiek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden;
 • Adres / contact gegevens voor de oproeping van de algemene ledenvergadering;
 • Bank gegevens voor de afschrijving van contributie;
 • geboortedatum voor de indeling in categorieën.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • NAW (Naam, Adres, Woonplaats);
 • Telefoonnummer/mobiel nummer;

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Verwerken van bestellingen van de webshop;
 • KNVB;
 • Sportlink;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Geautomatiseerde verwerking en besluitvorming; Sportlink

S.v. Smerdiek laat haar administratie, teamsamenstelling, wedstrijdzaken, tuchtzaken centraal verwerken door een derde partij, de KNVB; Sportlink.

Op deze manier worden veel besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van S.v. Smerdiek ) er nog tussen zit.
S.v. Smerdiek neemt zo, mede door geautomatiseerde verwerkingen, ook besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Opmerkingen:

 • in sportlink worden ook extra gegevens vastgelegd zoals naam van de ouders.
 • in sportlink worden ook gegevens voor de contributie  administratie vastgelegd zoals lidmaatschap, activiteiten, facturen, betaalstatus, start en einddatum van lidmaatschap.

Sportlink is zich als verwerker van persoonsgegevens bewust van de noodzaak tot de beveiliging van de haar toevertrouwde gegevens. Deze gegevensbeveiliging is steeds een onderwerp bij nieuwe ontwikkelingen en sportlink houdt de bestaande situatie regelmatig tegen het licht. Effectieve gegevensbeveiliging is uiteindelijk een optelsom van een veelheid aan factoren. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Sportlink host haar systemen bij een gerenommeerde hosting partij die beschikt over toonaangevende security certificeringen zoals ISO27001 en SSAE 16 SOC 2;
 • De systemen van Sportlink worden gehost in een zwaar beveiligde omgeving die slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk is;
 • Communicatie tussen die omgeving en de buitenwereld verloopt over versleutelde verbindingen (HTTPS, SSH, VPN technieken);
 • Bijzondere informatie, zoals wachtwoorden, wordt versleuteld opgeslagen in onze databases;
 • Administratieve toegang tot systemen is uitsluitend mogelijk via een beveiligde verbinding en alleen door die personen die hier daadwerkelijk noodzaak toe hebben;
 • De systemen worden steeds tijdig voorzien van beveiligingsupdates.

Bij vragen of opmerkingen over sportlink kunt u mailen naar security@sportlink.com of via het contactformulier onderaan deze pagina. De standaard voorwaarden van sportlink, waarin alle verwerkingsovereenkomst gerelateerde zaken zijn geregeld, is hier te downloaden.

Privacy niveau Sportlink

Een bepaald privacy niveau is persoonlijk. Elk individu heeft een eigen persoonlijk privacy niveau en dit individuele privacy niveau bepaalt welke persoonsgegevens met anderen gedeeld (kunnen) worden. Sportlink verwerkt de gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of S.v. Smerdiek. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink de privacy conform de huidige wetgeving. Daarin zijn er diverse niveaus te onderscheiden.

Personen die gebruik maken van de Voetbal.nl app of de KNVB Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit 3 niveaus:

 • Afgeschermd. Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier.
  Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren worden zijn beschikbaar voor de gebruiker.
 • Normaal. Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan anderen maar wel voor het doel waarvoor het is opgeslagen. In dit geval voetbal gerelateerd.
 • Beperkt. Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.

De instellingen hebben hun invloed op de verschillende producten. De app’s Wedstrijdzaken en Voetbal.nl tonen de informatie op basis van de ingestelde privacyregels.
De privacy instellingen kunnen op verschillende manieren worden aangepast:

 • Door Zelf Wijzigen in de app (KNVB Wedstrijdzaken en Voetbal.nl).
 • Dit kan ook via een verzoek aan de ledenadministratie van S.v. Smerdiek die het privacy verzoek in Sportlink Club administratie  kan verwerken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Contactformulier

S.v. Smerdiek maat gebruik van contact formulieren op de website. Deze berichten worden 2 maanden in het systeem bewaard. Hierna worden de berichten verwijderd. De e-mail adressen die hierin staan zullen niet gebruikt worden voor het versturen van marketing berichten.

Bewaartermijn

S.v. Smerdiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die beschikking hebben over persoonsgegevens zijn/worden gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • In de overeenkomst wordt duidelijk gemaakt dat de apparaten worden voorzien van een gebruikersnaam en/of wachtwoord.
 • Er wordt regelmatig getest en geëvalueerd op de maatregelen.
 • De medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdagen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.